Porady | Data 08.01.2014

Jak założyć warsztat blacharsko-lakierniczy

Otwarcie warsztatu blacharsko-lakierniczego wymaga uzyskania szeregu pozwoleń m.in. na emisję gazów i pyłów do atmosfery oraz wytwarzanie odpadów. Niespełnienie tych wymogów grozi wysokimi grzywnami. 

Na tym samym stanowisku, na którym montowane są instalacje LPG można także naprawiać uszkodzone samochody.

Na tym samym stanowisku, na którym montowane są instalacje LPG można także naprawiać uszkodzone samochody.

Zanim podejmiesz decyzję o uruchomieniu zakładu blacharsko-lakierniczego upewnij się czy na terenie, gdzie chcesz postawić warsztat możliwe jest prowadzenie takiej działalności. Powinieneś to sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Następnym krokiem będzie uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Odpowiedni wniosek należy złożyć w wydziale ochrony środowiska w starostwie powiatowym. Jednocześnie należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 150 zł. Na decyzję czeka się 1-3 miesięcy. Do wniosku trzeba dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym chcesz prowadzić warsztat.

Karta informacyjna przedsięwzięcia musi zawierać podstawowe informacje o planowanej działalności. Chodzi tu m.in. o dane dotyczące rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, powierzchni zajmowanej nieruchomości i obiektu budowlanego oraz rodzaju zastosowanych technologii. Potrzebne są też informacje dotyczące przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii oraz rozwiązań chroniących środowisko.

Po wydaniu decyzji środowiskowej i otrzymaniu pozwolenia na budowę warsztatu będziesz mógł przystąpić do rozpoczęcia inwestycji. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz emisję gazów i pyłów do atmosfery. Właściciel warsztatu lakierniczego zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Obowiązek ten dotyczy każdego przedsiębiorcy wytwarzającego odpady w ilości powyżej 100 kg rocznie.

Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, wraz z dołączonym programem należy przedłożyć w wydziale ochrony środowiska na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności generującej powstawanie odpadów. Powinien on zawierać listę wyszczególnionych rodzajów i ilości odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania oraz opis ich dalszego gospodarowania z uwzględnieniem odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Niezbędne jest też wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów. Opłata za wydanie pozwolenia, którą należy uiścić w momencie składania wniosku wynosi około 500 zł.

Prowadzący warsztaty blacharsko-lakiernicze muszą rozliczać ze sposobu w jaki utylizują odpady.

Prowadzący warsztaty blacharsko-lakiernicze muszą rozliczać ze sposobu w jaki utylizują odpady.

Odpady powstałe w warsztacie lakierniczo-blacharskim powinny być przekazywane do unieszkodliwienia firmom posiadającym odpowiednie instalacje umożliwiające ich neutralizację. Zakład musi posiadać umowę na odbiór odpadów z podmiotami do tego uprawnionymi. Prawo nakłada na właścicieli warsztatów obowiązek prowadzenia bieżącej ewidencji wytwarzanych odpadów oraz ewidencji ilości i rodzajów gazów i pyłów wprowadzonych do środowiska. Na podstawie tych danych inspektorzy mogą stwierdzić czy zużycie materiałów jest zgodne z posiadanymi pozwoleniami.

Kolejnym etapem na twojej drodze będzie uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Odpowiedni wniosek należy złożyć w starostwie powiatowym w wydziale ochrony środowiska. Tu również nie obejdzie się bez uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 506 zł. Przy składaniu wniosku o pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza będziesz musiał przedstawić szereg danych dotyczących rodzaju instalacji, urządzeń i technologii stosowanych w warsztacie wraz z oceną ich stanu technicznego.

Oprócz tego musisz poinformować urząd o rodzajach materiałów, surowców, paliw i energii wykorzystywanych oraz wytwarzanych w zakładzie, a także o prognozowanej wielkości emisji gazów lub pyłów. Na rozpatrzenie wniosku czeka się 1-2 miesięcy. Wszystkie zezwolenia wydawane są na czas określony. W wielu lakierniach otwartych na przełomie ostatniej dekady, po dziesięciu latach funkcjonowania zaczynają wygasać pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz emisję gazów i pyłów do atmosfery. Właściciele tych obiektów muszą wystąpić o nowe pozwolenia, które są już rozpatrywane w oparciu o obecne standardy obowiązujące w krajach UE. Za niewłaściwe gospodarowanie odpadami i brak odpowiednich zezwoleń grożą wysokie kary finansowe sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych.